Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie  žiaka školy a školského zariadenia. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú činnosť žiakov. Obsah týchto činnosti by mal byť odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

Prieskum, ktorý realizovala Asociácia krajských rád mládeže bol zameraný na zistenie úrovne  efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov v prepojení na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže, predovšetkým na Stratégiu SR pre mládež na roky 2014-2020

Cieľovou skupinou boli

  • riaditelia základných a stredných škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl a iných školských zariadení, ktoré využívajú pri svojej činnosti vzdelávacie poukazy,
  • mladí ľudia – žiaci základných aj stredných škôl, ktorí sú užívateľmi vzdelávacích poukazov,
  • rodičia žiakov, ktorí majú možnosť využívať vzdelávacie poukazy.

Prieskum sa skladal z 3 nosných zameraní

a/  Vzdelávacie poukazy – nástroj pre rozvoj mládeže z pohľadu riaditeľov – online dotazník

b/ Vzdelávacie poukazy očami používateľov – online dotazník a fokusové stretnutia

c/ Vzdelávacie poukazy a vplyv rodičov- online dotazník

Odporúčania pre prax

  • Vzhľadom na presvedčivú väčšinu odovzdaných poukazov v škole, ktorú žiaci navštevujú, je potrebné zachovať systém podpory mimoškolskej záujmovej činnosti.
  • Pre centrá voľného času a iné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia vytvoriť iný spôsob podpory ako sú vzdelávacie poukazy, ktoré aj tak žiaci v 78% odovzdávajú v škole, ktorú navštevujú.
  • Naďalej rozširovať a vytvárať ponuku záujmového vzdelávania na základe zisťovania záujmu a potrieb žiakov.
  • Zapojiť do poskytovania záujmového vzdelávania v školách vo väčšej miere externých vedúcich krúžkov – odborníkov, čo môže ovplyvniť rôznorodosť záujmovej činnosti.
  • Vytvoriť motivačný materiál zameraný na obsah záujmových krúžkov, ktoré by mohli napĺňať témy Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020

PRIESKUM-Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež