VÝZVA NA DORUČENIE NOMINÁCIÍ NA OCENENIE sTOPa 2022

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Ocenenie sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Asociácia krajských rád mládeže ponúka v 4. ročníku krajským radám mládeže a mládežníckym parlamentom obci a miest možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny sTOPa 2022

Ocenenia bude udelené v týchto kategóriách:

  1. Aktívny mládežník – Mladý človek do 30 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite resp. škole prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.
  2. Aktívny občan – Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných, participatívnych a komunitných. Je dobrým príkladom pre mladú generáciu.   Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity/ škole.
  3. Top líder samosprávy – Osoba, ktorá je vo vedení obce / mesta / samosprávneho kraja (VUC). Volený zástupca samosprávy. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.
  4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – Nominovať  možno mesto alebo obec z každého kraja Slovenska, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností a môže byť príkladom pre iné obce a mestá
  5. Top projekt – Nominovať možno realizovaný projekt, na území obce, mesta, kraja. Ktorý prispel k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo podporil participáciu mladých ľudí na živote komunity/ školy, alebo môže byť príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí.
  6. Top subjekt, neformálna skupina – Nominovať možno podnikateľský subjekt, alebo organizáciu, alebo neformálnu skupinu, pôsobiacu na území, obce, mesta, kraja, ktorá pravidelne prispieva ku zvýšeniu kvality života mladých ľudí, alebo k tvorbe pozitívneho prostredia a všetko robia nad rámec ich povinnosti.

Predkladateľom môže byť: Krajská rada mládeže a mládežnícky parlament obce, mesta.

Nominácie je potrebné dodať do 13. 11. 2022 do 24:00 h cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHpzqxdkdjD2ut34UC7Eo9lrHBpYWO2KuL5IE474LEZ4VUAg/viewform

K nominácii je potrebné na e-mail ciernikova.akram@gmail.com poslať 3 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť “Stopa 2022”.

Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno TOP ocenenie v každej kategórií.

Udelenie ocenení je plánované na 25. novembra 2022 o 15:00 h v Tatra galérií v Poprade.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.