Verejná prezentácia Koncepcie práce s mládežou v Sihelnom

Prvá verejná prezentácia návrhu Koncepcie práce s mládežou v obci Sihelné na roky 2019-2026 a Akčný plán na roky 2019-2020. Na sprievodnej akcii počas Vianočných trhov, kde bolo veľké množstvo Sihelčanov mali možnosť pripomienkovať návrh uvedeného dokumentu, ktorý obsahuje víziu obce Sihelné pre mládež v roku 2026 a oblasti koncepcie práce s mládežou zahŕňajúc 4 základné problémy, na ktoré sme prostredníctvom dlhodobej práce na osobných stretnutiach so záujemcami o mládež v obci hľadali riešenia. Koncepčný dokument opisuje problémy, definuje strategický rámec – strom problémov a strom cieľov a v neposlednom rade definovanie cieľov, indikátorov a žiadaného stavu v roku 2026.

Podujatie z 15.12.2018

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue

cof