STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

 • Asociácia krajských rád mládeže
 • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pozýva mladých ľudí stať sa

MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Vybranému delegátovi sa ponúka:

 • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN.
 • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v na jeseň 2018).
 • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších.
 • Potenciálna možnosť zapojenia sa do ďalších rokovaní.
 • Čiastočná finančná podpora pre pobyt v New Yorku.
 • Uhradenie cestovných nákladov a zaistenie ubytovania.

Požadujeme:

 • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
 • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďalšie rokovacie jazyky  OSN výhodou).
 • Záujem o diplomaciu a orientáciu v medzinárodnom prostredí.
 • Tímového hráča, ktorý dobre zvláda stresové situácie.
 • Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
 • Záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi po návrate do SR.
 • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

Ako sa stať mládežníckym delegátom OSN?

Zašlite nasledovné dokumenty najneskôr do 17.7. 2018 na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

 1. Životopis v slovenskom jazyku.
 2. Agenda a zdôvodnenie jej výberu na 1 – 3 normostrany, v slovenskom jazyku.

Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou vašej osobnej preferencie by ste sa chceli zaoberať po dobu trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.

 1. Esej v anglickom jazyku v rozsahu 3 – 5 normostrán na tému:

“Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.”

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia 24. resp. 25. 7. 2018.