Projekty

Mládež v Žaškove očami dospelých

V posledný deň júlového mesiaca sa uskutočnilo v obci Žaškov( Orava) stretnutie s dôležitými dospelými. Išlo o príjemné stretnutie obyvateľov, ktorí si najprv vypočuli…

Mládežnícky delegát OSN vybratý

Asociácia krajských rád mládeže v posledných mesiacoch zabezpečovala výber mládežníckeho delegáta za Slovensko do OSN.  32 uchádzačov- mladých ľudí prejavilo záujem…

Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže

Asociácia krajských rád mládeže je jedným z partnerov projektu , ktorý rieši otázky ako môžu žiacke školské rady na základných a stredných školách fungovať lepšie tak, aby vychovávali z detí a mladých ľudí budúcich zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov? Ako dosiahnuť na škole demokratickú a otvorenú klímu? Prečo je participácia (už aj) na školách dôležitá a ako ju podporovať? Z akých príkladov dobrej praxe v školskom aj mimoškolskom prostredí sa môžeme v oblasti kvalitnej participácie učiť? Môžu sa školy samohodnotiť a zlepšovať v tom, ako podporujú deti v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú? Navyše, ako môžu deti a mladí ľudia komunikovať a participovať na samosprávnej aj celospoločenskej úrovni? Aký typ podpory potrebujú jednotliví aktéri na to, aby sme tento výsledok spoločne dosiahli? Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladieme v novom projekte s komplikovaným názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, ale s o to jednoduchším posolstvom – aby bolo deti a mladých ľudí počuť.

1 2 7