O nás

Asociácia krajských rád mládeže ( AKRAM) je strešnou organizáciou  rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.

Poslaním AKRAMU je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni  rady mládeže s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Cez krajských rád mládeže zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska.

Hlavné ciele sú:

 • tvorba podmienok a výmena príkladov dobrej praxe pre spoluprácu krajských rád mládeže
 • obhajovanie a zastupovanie záujmov detí a mládeže v samosprávnych krajoch
 • prezentácia činnosti krajských rád mládeže
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničím
 • zabezpečovanie servisu pre krajské rady mládeže predovšetkým v oblasti vzdelávania, informačných a poradenských služieb, publikačná činnosť a pod.
 • realizácia výskumných a prieskumných aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou, spracovávanie databáz
 • zapájanie sa do celoslovenských a zahraničných projektov a kampaní s dosahom na deti a mládež
 • aktívna spolupráca pri príprave legislatívy a dokumentov týkajúcich sa práce s deťmi a mládežou

Orgány združenia sú:

 • Valné zhromaždenie
  (všetci členovia združenia)
 • Správna rada
  (predsedovia krajských rád mládeže)
 • Predseda Správnej rady
 • Dozorná rada