Novinky v zákone o žiackej školskej rade.

Žiacku radu možno ustanoviť v strednej škole a základnej škole so všetkými ročníkmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Znenie § 26 zákona nájdete tu: ŽŠR_po_novom

Cieľom novely zákona je:umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plno organizovanej základnej škole, spresnenie zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy a doplnenie kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení.

Žiacka školská rada v zmysle novej právnej úpravy reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, pričom ju možno ustanoviť v

  1. a) strednej škole a
  2. b) základnej škole so všetkými ročníkmi.

Žiacka školská rada je ustanovená v:

  1. a) strednej škole, ak určený počet členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy,
  2. b) základnej škole, ak určený počet členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy.

Počet žiakov žiackej rady je stanovený nasledovne:

  1. a) na strednej škole ju tvorí 5 až 11 členov a aj tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,
  2. b) základnej škole je zložená z 5 až 9 členov a aj žiakov piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách; funkčné obdobie žiackej rady v základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.

Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej rady. V prípade žiackej rady v strednej škole, určí štatút žiackej rady aj podrobnosti o voľbe zástupcu žiakov do rady školy.

Novela zákona nadobúda účinnosť 01. septembra 2017.