Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže- pozvánka na akreditované vzdelávanie

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV o akreditované vzdelávanie: Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže.

Akreditovaný subjekt: Rada mládeže Žilinského kraja

Vyhlasovateľ výzvy: Asociácia krajských rád mládeže

Realizácia vzdelávania:

 • 1.fáza: 26.-28. apríla 2024 (20 hodín). Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h
 • 2.fáza: samostatné ( dištančné) vzdelávanie (10 hodín)
 • 3.fáza: 24.-26.mája 2024 (20 hodín). Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h

Na získanie osvedčenia uchádzač môže vymeškať max 10% z vyučovacích hodín, čo je 5 hod.

Miesto realizácie:

 1. a 3. fáza: Penzión Ľadoveň, Martin https://www.penzionladoven.sk/
 2. fázu účastník absolvuje samostatne dištančnou formou (doma).

Kto sa môže uchádzať o vzdelávanie?

Osoba (mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou), ktorá má:

 1.  Ukončené základné vzdelanie a potvrdenie o angažovanosti sa účastníka v nejakej organizácii, škole, neformálnej skupine.
 2.  Základné vedomosti o facilitácií a certifikát resp. potvrdenie o absolvovaní aspoň 2 vzdelávacích aktivít, ktoré boli vedené metódami neformálneho vzdelávania.

Potvrdenia resp. certifikáty je potrebné zaslať garantke vzdelávacie programu na mail: darina.ciernikova@rmzk.sk

Prihlásiť sa môžete do 03. apríla 2024 (vrátane) cez priložený link: https://lnk.sk/oxsz

Na základe informácií z prihlášky bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania. Výsledok bude záujemcovi oznámený do 08.04.2024. Počet účastníkov je obmedzení. Poplatok na každý víkend (fáza 1 a 3) je 50€ pre osobu. Spolu 100,00€ na doklad pre vysielajúcu organizáciu. V cene je príspevok na stravu, ubytovanie, školiteľské materiály. Ostatné náklady sú hradené z dotácie.V prípade otázok: darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

Číslo akreditácie AKPSM/0026/2023/2/011

Absolvent vzdelávania získa:

 • základné lektorské/školiteľské skúsenosti do takej miery, aby bol schopný po ukončení vzdelávacieho programu samostatne viesť krátkodobé vzdelávacie aktivity,
 •  možnosť vyskúšať si v tíme prípravu, vedenie a zhodnotenie vzdelávacieho bloku,
 •  vedomosť, čo je vzdelávacia aktivita, aké prvky obsahuje pokiaľ je vedená v kontexte neformálneho vzdelávania,
 • poznatky o pracovnej náplni lektora/školiteľa a o jeho kompetenciách,
 • vedomosť o formách a spôsoboch mládežníckej participácie.

Absolvent:

 • vie po organizačnej stránke zabezpečiť vzdelávaciu akciu,
 • vie zistiť reálne rozvojové potreby a evalvovať vzdelávacie aktivity,
 • vie dizajnovať program vzdelávacej akcie,
 • má zručnosti spojené s vedením rôznych typov vzdelávacích foriem (workshop, školenie, a podobne),
 • má zručnosti spojené s facilitovaním zážitkovo- pedagogických aktivít,
 • má zručnosti spojené s prácou so skupinou,
 • vie prepájať a sprostredkovať teoretické znalosti s praxou.

Po splnení podmienok vyškolený lektor získa osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

S úspešnými absolventmi vieme v prípade záujmu v budúcnosti spolupracovať pri realizácii vzdelávacích aktivít.

Pozvánka na vzdelávanie

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja  a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže