KONFERENCIA AKRAM PARTICIPÁCIA MLADÝCH

V štvrtok 17.decembra 2015 sa v Považskej Bystrici uskutoční konferencia Participácia mladých.

Konferencia má predstavovať impulz k príprave a realizácii ďalších pracovných stretnutí pre mladých ľudí na národnej úrovni a jeden z jej hlavných výstupov bude:

predstavovať výzvu pre starostov obcí a primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov v SR, aby obecné a mestské zastupiteľstvá, zastupiteľstvá samosprávnych krajov prijali samostatné stratégie pre mládež na najbližšie obdobie.

Konferencia má zároveň predstavovať priestor na výmenu skúseností, prezentáciu informácií o aktuálnom stave participácie mládeže v regiónoch Slovenska, pre propagáciu výsledkov a výstupov projektu, ako aj impulzom k príprave a realizácii ďalších projektov zameraných na aktívne občianstvo a participáciu mládeže pod koordináciou AKRAM. Výsledkom konferencie bude aj zostavenie „Akčného plánu participácie mládeže“.

Účasť na konferencii pre pozvaných účastníkov zdarma. Ubytovanie, stravu, občerstvenie a cestovne náklady (vo výške 2. triedy vlak, autobus) hradí organizátor podujatia.