Činnosť venovaná žiackym školským radám stredných škôl v roku 2015 a 2016

Podľa zistených výstupov na výmene skúsenosti a vzdelávaní  nových členov žiackych školských rád ( ďalej len ŽŠR) v regiónoch  sa podieľali:

Žilinský kraj:

Realizátor: Rada mládeže Žilinského kraja

Rok 2015:

 • Zrealizované štyri 3-dňového vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 92 členov ŽŠR
 • Zrealizované jedno 1-dňové stretnutie členov ŽŠR zamerané na výmenu skúsenosti. Počet účastníkov 80 členov ŽŠR
 • S koordinátormi sa stretli 1 x ročne na výmenu vzájomných skúseností a podpore ich činnosti

Rok 2016:

 • Zrealizované dva 3-dňového základné vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 33 členov ŽŠR
 • Zrealizované jedno 1-dňové stretnutie členov ŽŠR zamerané na výmenu skúsenosti. Počet účastníkov 90 členov ŽŠR
 • Zrealizované jeden turnus akreditovaného vzdelávania pod názvom Líder ŽŠR, počet hodín : 50,na ktorých sa zúčastnilo spolu 12 členov ŽŠR. RMŽK je vzdelávacím zariadením s akreditovaným  vzdelávanie pre ŽŠR.
 • S koordinátormi sa stretli 1 x ročne na výmenu vzájomných skúseností  a podpore ich činnosti

Prešovský kraj:

Realizátor: Rada mládeže Prešovského kraja

Rok 2015:

 • Zrealizované tri 2-dňového vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 109 členov ŽŠR

Rok 2016:

 • Zrealizované jedno 1-dňové, sedem 2-dňových vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 160 členov ŽŠR
 • S koordinátormi sa stretávajú 1 x ročne na konferencii, kde sú pre nich pripravené workshopy zamerané na výmenu skúsenosti.

V téme ŽŠR pracujú  od roku 2006. Vzdelávacie tréningy od roku 2006- 2015 absolvovalo takmer 1200 členov ŽŠR a 50 koordinátorov. Dokopy  realizovali 14 konferencií pre ŽŠR, pričom účasť na každej bola 80 – 100 členov ŽŠR.  ŽŠR sieťujú  prostredníctvom Stredoškolského parlamentu PSK.

Košický kraj:

Realizátor: Regionálne centrum mládeže – CVČ

Rok 2015:

 • Zrealizované šesť  1-dňových a štyri 2-dňové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 196 členov ŽŠR

Rok 2016:

 • Zrealizované päť 2-dňových vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 184 členov ŽŠR
 • Zrealizované vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR

S koordinátormi ŽŠR  v rokoch 2015, 2016 komunikovali prostredníctvom mailu a prostredníctvom stránky nášho Centra.  Doteraz  využili tieto formy komunikácie a spolupráce s koordinátormi: 2008 – 2010 akreditované školenia, 2011 – 2014 prostredníctvom workshopov, ktoré boli súčasťou programu konferencií venovaných ŽŠR (Demokracia si Ty!).

V oblasti podpory ŽŠR nCentrum má efektívnu spoluprácu s RMKK, ktorá je prospešná členom ŽŠR v Košickom kraji.

Banskobystrický kraj:

Realizátor: Regionálne centrum mladých-  CVČ  JUNIOR

Rok 2015:

 • Zrealizované osem 1-dňových, dva 2-dňové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 144 členov ŽŠR

Rok 2016:

 • Zrealizované šesť 1-dňových, tri 2-dňové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 138 členov ŽŠR
 • S koordinátormi sa stretli 1 x ročne na výmenu vzájomných skúseností a podpore ich činnosti

 

Realizátor: Rada mládeže Bansko Bystrického kraja

 • Zrealizované jedno 2-dňové školenie vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu  20 členov ŽŠR
 • Momentálne nadväzujú spoluprácu s koordinátormi.

Trenčiansky kraj:

Realizátor: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Rok 2015:

 • Zrealizované jedno 1-dňové,  jedno 2-dňové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 47 členov ŽŠR
 • Zrealizované jedno 1-dňové stretnutie pre koordinátorov zamerané na výmenu skúsenosti

Rok 2016:

 • Zrealizované jedenásť 1-dňových a 1 víkendové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 158 členov ŽŠR
 • V roku 2015 mali koučingové stretnutie s koordinátormi, na ktorom si dohodli spoluprácu.Od roku 2015 vykonávajú skôr individuálnu spoluprácu a supervíziu pre koordinátorov. Konzultujú a poskytujú informácie. Na výzvu koordinátora chodia a riešia problémy osobne alebo cez telefón/email. Snažia sa aspoň raz do roka spoločne stretnúť.

Realizátor: Regionálne centrum mládeže- CVČ Trenčín

Rok 2015:

 • Zrealizované tri 4-dňové  vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 70 členov ŽŠR

Rok 2016:

 • Zrealizované tri 1-dňové a jedno 3-dňové vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 65 členov ŽŠR
 • Zrealizované jedno vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR

Trnavský kraj :

Realizátor: Rada mládeže Trnavského  kraja

Rok 2015:

 • Zrealizované dva 3-dňové  vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 32 členov ŽŠR

Rok 2016:

 • Zrealizované dva 3-dňové  vzdelávania, na ktorých sa zúčastnilo spolu 31 členov ŽŠR

Bratislavský kraj:

Realizátor: Rada mládeže Bratislavského  kraja

Rok 2015:

 • Zrealizované jedno    1-dňové stretnutie mládeže, kde boli zástupcovia ŽŠR z celého Slovenska. Spolu 70 účastníkov.

So špeciálnou témou zameranou na kvalitu činnosti ŽŠR  aktivity  v kraji neboli.

Rok 2016:

 • Zrealizované jedno    1-dňové stretnutie mládeže, kde boli zástupcovia ŽŠR z celého Slovenska. Spolu 68 účastníkov

Nitriansky kraj:

Koordinátor:  Rada mládeže Nitrianskeho kraja

Rok 2015:

 • Koordinovala pod názvom “participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu a školy”, kde boli aj členovia ŽŠR tri  1-dňové stretnutia. Spolu  63 účastníkov.

Rok 2016:

 • Koordinovala pod názvom “štruktúrovaný dialóg”, kde boli aj členovia ŽŠR päť  1-dňových stretnutí. Spolu  178 účastníkov.
 • Koordinátori žiackych školských rád sa na Radu obracajú predovšetkým s pomocou o poradenstvo pri kreovaní žiackych školských rád na začiatku školského roka a pomocou s aktivitami, ktoré sa týkajú štruktúrovaného dialógu. Preto forma spolupráce je prevažne v poradenstve, ale realizujeme pre nich aj semináre, resp. školenia zamerané na prácu so žiackymi školskými radami.

 

Vypracovala na základe dodaných podkladov z krajov Darina Čierniková  17.7.2017