2018

– VYD- Village youth in dialogue

Projekt reaguje na potrebu vytvorenia komplexnej metodiky podľa ktorej by miestne samosprávy formou štruktúrovaného dialógu vypracovali a následne prijali strategický dokument- koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci, ktorá by viedla ku skvalitneniu života mladých ľudí v obci( mládež od 0-30 rokov, mladé rodiny, mladí podnikatelia, študujúca, zamestnaná aj nezamestnaná mládež, organizovaná aj neorganizovaná mládež a pod.) ďalšie potreby, ktorými sa projekt zaoberá sú zvýšenie záujmu mladých ľudí o zapojenie sa do rozhodovacích procesov týkajúcich sa kvality ich života v obci, rozšírenie procesov štruktúrovaného dialógu, ktoré budú viesť k zaviazaniu sa samosprávy k napĺňaniu konkrétnych krokov vedúcich k napĺňaniu miestnych, národných aj európskych dokumentov zameraných na mládež. Všeobecný cieľ projektu je: podporovať štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi a podnecovať ich aktívnu účasť na demokratickom živote v obci, ktorý zvyšuje kvalitu ich života so zapojením tvorcov lokálnej politiky.

Čiastkové ciele: 1/ Zrealizovať aktivity, ktoré zvýšia úroveň zručností a kompetencií mladých ľudí v oblastiach potrebných pre proces zmeny lokálnej mládežníckej politiky.

2/ Vypracovať Koncepčné dokumenty pre rozvoj práce s mládežou v obci

3/ Vytvoriť publikáciu- Metodika procesov pri tvorbe strategických dokumentov pre
rozvoj práce s mládežou na lokálnej úrovni v obci.

Aktivity: A1: Začíname zmenu- je zameraná na rozdelenie úloh a kompetencií osôb zapojených do celého procesu podpory štruktúrovaného dialógu na miestnej úrovni. A 2: Mladý človek v procese dialógu ide o vzdelávanie mladých facilitátorov, ktorí budú viesť stretnutia a pracovné tímy obcí počas celého procesu, ktorý bude končiť vypracovaním koncepčného dokumentu pre rozvoj práce s mládežou v obci. A 3: Spolu to dokážeme – aktivita sa skladá z postupných 10 stretnutí v obci, do ktorých budú zapojení mladí ľudia aj osoby z rozhodujúcou právomocou. Prvé tri stretnutia bude viesť facilitátor a budú sa týkať analýzy problémov. Následné pracovné stretnutia bude viesť pracovný tím obce a zamerajú sa na tvorbu cieľov, akčného plánu aj
vytvorenie návrhu finálneho koncepčného dokumentu pre rozvoj práce s mládežou v obci, ktorý bude môcť miestna samospráva prijať na niekoľko nasledujúcich rokov a napĺňať ho. Celkový počet pracovných stretnutí je 80 so zapojením 1 000 účastníkov. A 4: Overovanie postupov tvorby dokumentov- pôjde o dve priebežné pracovné stretnutia zamerané na riešenie aktuálnych problémov, zdi eľanie príkladov dobrej praxe jednotlivých pracovných tímov obcí, kde sa realizujú aktivity. Celkový počet zapojených je 30 účastníkov. A 5: Tvorba metodiky krokov vedúcich k vypracovaniu Koncepčného dokumentu rozvoja práce s mládežou na lokálnej úrovni. Vytvorená metodika bude spracovaná v elektronickej aj tlačenej forme a distribuovaná cez regionálne a národné zoskupenia venujúce sa tvorbe lokálnej politiky. Celý projekt je postavený na princípoch štruktúrovaného dialógu. Pri aktivitách projektu budú využívané metódy neformálneho vzdelávania.
Projekt zvýši kvalitu postavenia a života mladých ľudí vo vidieckych obciach vo vzťahu k subjektom s rozhodovacou právomocou, zvýši úroveň jej participácie na veciach verejných a vytvorí možnosť rozšírenia procesných postupov podľa vyskúšanej metodiky pri vytváraní strategických dokumentov pre mládež na lokálnej úrovni.

Projekt sa realizuje 02/2018-09/2019

———————————

– Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež

Prieskum

Projekt je zameraný na realizáciu prieskumu s cieľom zistiť úroveň efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov v prepojení na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže.
Cieľovou skupinou sú riaditelia základných a stredných škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl a iných školských zariadení, ktoré využívajú pri svojej činnosti vzdelávacie poukazy mladí ľudia- žiaci základných aj stredných škôl, ktorí sú užívateľmi vzdelávacích poukazov a ich rodičia.
Projekt má 3 nosné aktivity, ktoré budú slúžiť k príprave výstupov do správy z prieskumu:
AKTIVITA 1 : Vzdelávacie poukazy – nástroj pre rozvoj mládeže z pohľadu riaditeľov,
AKTIVITA 2 : Vzdelávacie poukazy očami používateľov ,
AKTIVITA 3: Vzdelávacie poukazy a vplyv rodičov.

Realizuje sa v čase október 2017- marec 2018