2017

V roku 2017 plánujeme niekoľko hlavných aktivít a tém:

  1. Výmeny skúsenosti, zozbierania dobrých príkladov zapájania mladých ľudí do participácie v krajoch na Slovensku a v Českej republike.
  2. Posilnenie a skvalitnenie vzájomnej komunikácie krajských rád mládeže a samosprávnych krajov
  3. Tvorba analýz a ukazovateľov kvality práce krajských rád mládeže
  4. Posilnenie štruktúrovaného dialógu, ako formy pre posilnenie participácie
  5. Budovanie partnerstiev so zodpovednými za mládežnícku politiku
  6. Zvýšiť odbornosť a úroveň zodpovedných za kvalitu mládežníckej participácie na úrovni krajov.

Realizáciou projektu prispejeme, zvýšime efektívnosť fungovania krajských rád mládeže, s následným dopadom na zvýšenie aktívneho občianstva mladých ľudí, zvýšime participáciu mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou na úrovni krajských samospráv a prispejeme k zlepšeniu komunikácie s krajskými samosprávami s cieľom zlepšiť opatrenia prijímaných na regionálnej úrovni, ktoré zohľadňujú reálne potreby mladých ľudí.

Projekt sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“- HLAS, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Projekt, kde AKRAM je partnerom Rady mládeže Slovenska.

AKRAM je členom Národnej pracovnej skupiny.

Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Štruktúrovaný dialóg

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.
  • Viac informácií TU