2015

Projekt „Aktiv(iz)uj sa!“ je zameraný na zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni.  Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Obdobie realizácie projektu: Január 2015 – December 2015

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Prostredníctvom nástrojov štruktúrovaného dialógu projekt reaguje na nedostatočné zapájanie mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných. Projekt má ambíciu naštartovať vzájomnú komunikáciu mladých ľudí a „dôležitých dospelých“ v zapojených mestách. V rámci vzdelávacích výstupov projekt rieši oblasť postojov mladých ľudí k vyjadrovaniu názorov k témam, ktoré sa ich dotýkajú. V oblastí zručností sa zameriava na komunikáciu a prezentáciu.

Obdobie realizácie projektu: Máj 2014 – Apríl 2016

Projekt je podporený z programu Erasmus+