Výzva na mládežníckeho delegáta/delegátku SR v OSN

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA v OSN

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka v OSN na rok 2019, s presahom na rok 2020, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka budú aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene. 

Z tohto dôvodu hľadáme mladého človeka s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam. Vo výberovom procese sa sústredíme na výber charakterných lídrov a líderiek – šikovných mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že táto rola má byť o službe iným a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú.

Práve preto, vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky OSN, budeme očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež z rómskych komunít a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Od vybraného delegáta/delegátky sa bude očakávať:

 • Prednášky v regiónoch SR na jednu z tém SDGs/OSN
 • Zameranie sa aj na rómsku komunitu a komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • Ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách apod.
 • Dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku a príprava prejavu
 • Organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v NYC na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín
 • Účasť na podujatiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu

Vybranému delegátovi/delegátke sa ponúka:

 • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
 • Realizácia aktivít, pokrytie cestovných výdajov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v New Yorku a pod), hradených AKRAM do výšky približne 5000 EUR
 • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku na jeseň 2019)
 • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
 • Mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
 • Organizačná podpora od Iuventy pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch

Formálne kritéria výberu:

 • Vek 18 až 25 rokov (vrátane)
 • Výborná znalosť anglického jazyka. Druhé kolo výberu bude prebiehať aj v anglickom jazyku
 • Časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch)
 • Preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • Sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi

Výhodou:

 • Záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí
 • Znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN
 • Skúsenosť s vystupovaním na verejnosti

Ak máte skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr do 12.6. 2019, 23:59 (SEČ) na tejto adrese: https://forms.gle/Xus7nNgzrwTSJPk98 a zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

V online formulári sa od kandidátov a kandidátok okrem iného požaduje:

 1. Agenda, ktorej by ste sa ako delegát/delegátka venovali a zdôvodnenie jej výberu (v rozsahu max 1500 slov) v slovenskom jazyku.

Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou vašej osobnej preferencie by ste sa chceli zaoberať  počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore.

Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.

 1. Esej v anglickom jazyku v rozsahu (1000 – 1500 slov) na tému:

“How can young people contribute to current global problems solutions?

In your response, you may consider the discrimination of marginalized groups, the refugee and migration crisis, climate change, gaps in the Agenda 2030 implementation, war conflicts among other issues you deem important.

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor (prebiehajúci aj v anglickom jazyku) pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia 27. 6. 2019 na MŠVVaŠ SR.

Výzva Mládežnícky delegát OSN na 2019 – 2020 s termínom vyhlásenia 17.5.2019 výsledná verzia