Projekty

SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov

Dňa 18.11.2017 sa na Hájenke v Kopřivnici stretli zástupcovia Asociácie krajských rád mládeže a zástupcovia českých krajských rád deti a mládeže, aby hľadali cesty  vedúce k skvalitneniu práce s  mládežou so zameraním na podporu aktívneho zapojenia mládeže do rozhodovacích procesov.

Novinky v zákone o žiackej školskej rade.

Žiacku radu možno ustanoviť  v strednej škole a základnej škole so všetkými ročníkmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Znenie § 26 zákona nájdete tu: ŽŠR_po_novom

Projektový manažment 2- pozvánka

Viac o vzdelávaní : projektovom manažmente 2 sa môžete dozvedieť na zaujímavom školení. Prihlásiť sa môžete tu:  pozvánka na školenie...
1 2 4